Potato cakes with smoked salmon

Potato cakes with smoked salmon